Vedtægter - D.U.M.

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

Om klubben

Vedtægter for Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklub


§1    Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Dansk Ural/Dnepr Motorcykelklub (D.U.M.) Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.
§2    Foreningens Formål
Foreningens formål er at samle mennesker, der har interesse i østeuropæiske motorcykler med særlig interesse for Ural/Dnepr og lignende. Klubbens medlemmer opfordres til at deltage i nationale og internationale sammenkomster, samt at udveksle erfaringer angående deres motorcykler.
D.U.M. udgiver et nyhedsbrev på mail eller post, når der er indlæg nok til udgivelse. Mindst en gang om året opdateres medlemslisten.
§3    Medlemmer
Som medlem kan optages alle med interesse for østeuropæiske motorcykler. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt. Medlemsskabet gælder for hele familien.
D.U.M.’s bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforenelig med klubbens interesser eller vedtægter. Et ekskluderet medlem kan få prøvet sin eksklusion ved en følgende generalforsamling.
§4    Ordinær Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i august, med mindre andet annonceres. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen følger dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent;
2. Bestyrelsens beretning;
3. Godkendelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor;
4. Indkomne forslag;
5. Fastsættelse af kontingent;
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6;
7. Valg af 2 suppleanter;
8. Valg af revisor og revisorsuppleant;
9. Eventuelt.
Der foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 10 % af de fremmødte kræver det. Ved personvalg dog kun hvis der er mere end én kandidat. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.
§5    Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det eller 1/4 af samtlige medlemmer over for bestyrelsen skriftligt forlanger det.
Desuden kan de 3 på en generalforsamlingen ikke-genvalgte bestyrelsesmedlemmer inden 24 timer efter deres afgang forlange en ekstraordinær generalforsamling afholdt. I så fald behøver den ”gamle” bestyrelse ikke afgive sine beføjelser og klubbens aktiver, men kan afvente udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling, som skal finde sted senest 6 uger efter den foregående generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.  
§6    Bestyrelsen
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. 3 af medlemmerne er på valg i lige år, mens 4 er på valg i ulige år.
Revisor vælges ligeledes for en 2-årig periode i lige år og suppleanter/revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv straks efter generalforsamlingen og meddeler herefter valget af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen tegnes udadtil af formanden samt kassereren. Formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsessuppleanter kan indkaldes til møderne uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Der skrives beslutningsreferat, et evt. mindretal kan få deres synspunkt optaget i referatet. Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder udsendes til medlemmer som nyhedsbrev.
§7    Foreningens Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene er ordinær. Foreningens formue og aktiver skal, i tilfælde af opløsning, overgå til en forening, der arbejder for motorcyklismens interesser eller velgørenhed.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu